POHJOIS-SUOMEN TERVEYDENHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Terttu-säätiö

Asiamiehen toimintakatsaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2017

 YLEISTÄ

Pohjois-Suomen terveydenhuollon tukisäätiö on perustettu v. 1997 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston päätöksellä. Säätiön tarkoituksena on terveydenhuollon ja terveystieteellisen tutkimuksen tukeminen ja alan koulutuksen järjestäminen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja, järjestämällä asiantuntijapalveluja sekä toteuttamalla koulutus-tilaisuuksia lähinnä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien ja erityisvastuualueen kunnissa. Säätiö toteuttaa ja koordinoi tutkimustoimintaa sekä koulutusta yhteistyössä yliopistojen, korkeakoulujen sekä muiden oppilaitosten ja tutkimuslaitosten kanssa.

TOIMINTA 2017

Säätiö on maksanut v. 2017 lahjoitusrahastoista apurahoina, lahjoituksina ja avustuksina 105 071 €.  Hankeapurahaa säätiö jakoi 120 000 € neljälle eri hankkeelle. Säätiö ei ole antanut säätiölain 1. luvun tarkoittamalle lähipiirille säätiönlain 5. luvussa tarkoitettuja lähipiirietuja.

Säätiön tulot koostuivat pääasiassa lahjoituksista (327 764 €). Lisäksi säätiö sai tuloja sairaanhoito-piirissä tehtävästä kaupallisesta tutkimuksesta sekä muusta tutkimuksen ulkopuolisesta rahoituksesta, jota v. 2017 oli 1 327 561 € ja v. 2016 oli 1 335 297 €.

Säätiön menot koostuivat pääasiassa hallinnointipalvelujen ostoista sairaanhoitopiiriltä (36 654 €). Hallituksen jäsenille maksettiin kokouspalkkiot ja asiantuntijoille sopimuksen mukaiset tavanomaiset julkisen sektorin palkkiot.  Kokous- ja muita palkkioita maksettiin 2 775 euroa. Tukisäätiöllä ei tilikaudella ollut vakinaisesti palkattua henkilökuntaa, vaan tarvittavat palvelut hankittiin  osto-palveluna.

Tukisäätiön ylijäämä tilikaudelta 1.1. – 31.12.2017 oli 188 965,73 euroa, joka summa on lisätty rahastojen pääomaan.

SIJOITUSTOIMINTA

Tukisäätiön sijoitusstrategian mukaisesti säätiön varoja hoitaa kaksi kilpailutettua yritystä, OP-Private Banking ja Danske Bank Private Banking. Sijoitettu varallisuus oli 31.12.2017 tilanteen mukaan 7 468 393 € (markkina-arvo).

HALLINTO

Säätiön sääntöjen mukaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus nimeää säätiön hallituksen jäsenet valtuustokausittain neljäksi vuodeksi kerrallaan. Säätiön hallituksen jäsenet toimikaudella 2017 olivat Jarkko Raatikainen, Kai Pajala, Esko Valikainen, Risto Säkkinen, Leena Turkki 16.5.2017 saakka ja Leena Ala-Mursula 17.5.2017 alkaen. Hallituksen puheenjohtajana on ollut  Risto Säkkinen ja varapuheenjohtajana Esko Valikainen.

Hallitus kokoontui kolme kertaa. Säätiö raportoi toiminnastaan säännöllisesti tilinpäätöksen lisäksi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän konsernin osavuosikatsauksien yhteydessä.

Säätiön asiamiehenä toimii Aino-Liisa Oukka.

Säätiön tilintarkastajana on ollut tilintarkastusyhteisö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy.

 

Oulussa 27.2.2018

Säätiön hallitus