POHJOIS-SUOMEN TERVEYDENHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Asiamiehen toimintakatsaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2016

YLEISTÄ

Pohjois-Suomen terveydenhuollon tukisäätiö on perustettu v. 1997 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston päätöksellä. Säätiön tarkoituksena on terveydenhuollon ja terveys­tieteellisen tutkimuksen tukeminen ja alan koulutuksen järjestäminen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja, järjestämällä asiantuntijapalveluja sekä toteuttamalla koulutus-tilaisuuksia lähinnä Pohjois-Pohjanmaan sairaan­hoitopiirin jäsenkuntien ja erityisvastuualueen kunnissa. Säätiö toteuttaa ja koordinoi tutkimustoimintaa sekä koulutusta yhteistyössä yliopistojen, korkeakoulujen sekä muiden oppilaitosten ja tutkimuslaitosten kanssa.

TOIMINTA 2016

Säätiö on maksanut v. 2016 lahjoitusrahastoista apurahoina, lahjoituksina ja avustuksina 177 465 €. Hankeapurahaa säätiö jakoi 120 000 € neljälle eri hankkeelle. Säätiö ei ole antanut säätiölain 1. luvun tarkoittamalle lähipiirille säätiönlain 5. luvussa tarkoitettuja lähipiirietuja.

Säätiön tulot koostuivat pääasiassa lahjoituksista (360 938 €) sekä sijoitetun pääoman tuotosta (53 280 €). Lisäksi säätiö sai tuloja sairaanhoitopiirissä tehtävästä kaupallisesta tutkimuksesta sekä muusta tutkimuksen ulkopuolisesta rahoituksesta, jota v. 2016 oli 1 335 297 € ja v. 2015 oli 1 445 757 €.

Säätiön menot koostuivat pääasiassa hallinnointipalvelujen ostoista sairaan­hoitopiiriltä (37 387 €). Hallituksen jäsenille maksettiin kokouspalkkiot ja asiantuntijoille sopimuksen mukaiset tavanomaiset julkisen sektorin palkkiot. Kokous- ja muita palkkioita maksettiin 3 300 euroa. Tukisäätiöllä ei tilikaudella ollut vakinaisesti palkattua henkilö­kuntaa, vaan tarvittavat palvelut hankittiin osto-palveluna.

Tukisäätiön ylijäämä tilikaudelta 1.1. – 31.12.2016 oli 323 504,50 euroa, joka summa on lisätty rahastojen pääomaan.

SIJOITUSTOIMINTA

Tukisäätiön sijoitusstrategian mukaisesti säätiön varoja hoitaa kaksi kilpailutettua yritystä, OP-Private Banking ja Danske Bank Private Banking. Sijoitettu varallisuus oli 31.12.2016 tilanteen mukaan 7 287 389 € (markkina-arvo).

HALLINTO

Säätiön sääntöjen mukaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus nimeää säätiön hallituksen jäsenet valtuustokausittain neljäksi vuodeksi kerrallaan. Säätiön hallituksen jäsenet toimikaudella 2016 olivat Leena Turkki, Jarkko Raatikainen, Kai Pajala, Esko Valikainen ja Risto Säkkinen. Hallituksen puheen­johtajana on ollut Risto Säkkinen ja varapuheenjohtajana Esko Valikainen.

Hallitus kokoontui neljä kertaa.

Säätiön asiamiehenä toimii Aino-Liisa Oukka.

Säätiön tilintarkastajana on ollut tilintarkastusyhteisö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy.

 

Oulussa 27.2.2017

Säätiön hallitus