POHJOIS-SUOMEN TERVEYDENHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Asiamiehen toimintakatsaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2015

YLEISTÄ

Pohjois-Suomen terveydenhuollon tukisäätiö on perustettu v. 1997 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston päätöksellä. Säätiön tarkoituksena on terveydenhuollon ja terveystieteellisen tutkimuksen tukeminen ja alan koulutuksen järjestäminen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja, järjestämällä asiantuntijapalveluja sekä toteuttamalla koulutus-tilaisuuksia lähinnä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien ja erityisvastuualueen kunnissa. Säätiö toteuttaa ja koordinoi tutkimustoimintaa sekä koulutusta yhteistyössä yliopistojen, korkeakoulujen sekä muiden oppilaitosten ja tutkimuslaitosten kanssa.

TOIMINTA 2015

Säätiö on maksanut v. 2015 lahjoitusrahastoista apurahoina, lahjoituksina ja avustuksina 124 423 €. Hankeapurahaa säätiö jakoi 100 000 € kolmelle eri hankkeelle. Säätiö ei ole antanut säätiölain 1. luvun tarkoittamalle lähipiirille säätiönlain 5. luvussa tarkoitettuja lähipiirietuja.

Säätiön tulot koostuivat pääasiassa lahjoituksista (127 160 €) sekä sijoitetun pääoman tuotosta (184 171 €). Lisäksi säätiö sai tuloja sairaanhoitopiirissä tehtävästä kaupallisesta tutkimuksesta sekä muusta tutkimuksen ulkopuolisesta rahoituksesta, jota v. 2015 oli 1 445 757 € ja v. 2014 oli 1 306 217 €.

Säätiön menot koostuivat pääasiassa hallinnointipalvelujen ostoista sairaanhoitopiiriltä (37 005 €). Hallituksen jäsenille maksettiin kokouspalkkiot ja asiantuntijoille sopimuksen mukaiset tavanomaiset julkisen sektorin palkkiot. Kokous- ja muita palkkioita maksettiin 2 850 euroa. Tukisäätiöllä ei tilikaudella ollut vakinaisesti palkattua henkilökuntaa, vaan tarvittavat palvelut hankittiin osto-palveluna.

Tukisäätiön ylijäämä tilikaudelta 1.1. – 31.12.2015 oli 168 827,73 euroa, joka summa on lisätty rahastojen pääomaan.

SIJOITUSTOIMINTA

Tukisäätiön sijoitusstrategian mukaisesti säätiön varoja hoitaa kaksi kilpailutettua yritystä, OP-Private Banking ja Danske Bank Private Banking. Sijoitettu varallisuus oli 31.12.2015 tilanteen mukaan 7 111 397 € (markkina-arvo).

 

HALLINTO

Säätiön sääntöjen mukaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus nimeää säätiön hallituksen jäsenet valtuustokausittain neljäksi vuodeksi kerrallaan. Säätiön hallituksen jäsenet toimikaudella 2015 olivat Leena Turkki, Jarkko Raatikainen, Kai Pajala, Esko Valikainen ja Risto Säkkinen. Hallituksen puheenjohtajana on ollut Risto Säkkinen ja varapuheenjohtajana Esko Valikainen.

Hallitus kokoontui neljä kertaa.

Säätiön asiamiehenä toimii Aino-Liisa Oukka.

Säätiön tilintarkastajana on ollut tilintarkastusyhteisö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy.

 

Oulussa 22.2.2016

Säätiön hallitus