POHJOIS-SUOMEN TERVEYDENHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Asiamiehen toimintakatsaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2014

YLEISTÄ

Pohjois-Suomen terveydenhuollon tukisäätiö on perustettu v. 1997 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston päätöksellä. Säätiön tarkoituksena on terveydenhuollon ja terveystieteellisen tutkimuksen tukeminen ja alan koulutuksen järjestäminen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja, järjestämällä asiantuntijapalveluja sekä toteuttamalla koulutus-tilaisuuksia lähinnä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien ja erityisvastuualueen kunnissa. Säätiö toteuttaa ja koordinoi tutkimustoimintaa sekä koulutusta yhteistyössä yliopistojen, korkeakoulujen sekä muiden oppilaitosten ja tutkimuslaitosten kanssa.

TOIMINTA 2014

Säätiö on maksanut v. 2014 lahjoitusrahastoista apurahoina, lahjoituksina ja avustuksina 272 397 €. Hankeapurahaa säätiö jakoi 100 000 € kolmelle eri hankkeelle.

Säätiön tulot koostuivat pääasiassa lahjoituksista (163 143,90 €) sekä sijoitetun pääoman tuotosta (200 954,83 €). Lisäksi säätiö sai tuloja sairaanhoitopiirissä tehtävästä kaupallisesta tutkimuksesta sekä muusta tutkimuksen ulkopuolisesta rahoituksesta, jota v. 2014 oli 1 306 216,79 €, v. 2013 (1 137 158,71 €).

Säätiön menot koostuivat pääasiassa hallinnointipalvelujen ostoista sairaanhoitopiiriltä (29 477 €). Kokous- ja muita palkkioita maksettiin 4 500 euroa. Tukisäätiöllä ei tilikaudella ollut vakinaisesti palkattua henkilökuntaa, vaan tarvittavat palvelut hankittiin ostopalveluna.

Tukisäätiön kulujäämä tilikaudelta 1.1.-31.12.2014 oli 330 966,04 euroa, joka summa on katettu rahastojen pääomista.

SIJOITUSTOIMINTA

Tukisäätiön sijoitusstrategian mukaisesti säätiön varoja hoitaa kaksi kilpailutettua yritystä, OP-Private Banking ja Danske Bank Private Banking. Sijoitettu varallisuus oli 31.12.2014 tilanteen mukaan 6 994 708 € (markkina-arvo).

HALLINTO

Säätiön sääntöjen mukaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus nimeää säätiön hallituksen jäsenet valtuustokausittain neljäksi vuodeksi kerrallaan. Säätiön hallituksen jäsenet toimikaudella 2014 olivat Leena Paasivaara, Jarkko Raatikainen, Kai Pajala, Esko Valikainen ja Risto Säkkinen. Hallituksen puheenjohtajana on ollut Risto Säkkinen ja varapuheenjohtajana Esko Valikainen.

Hallitus kokoontui neljä kertaa.

Säätiön asiamiehenä toimii Aino-Liisa Oukka.

Säätiön tilintarkastajana on ollut tilintarkastusyhteisö KPMG.

 

Oulussa 27.2.2015

Säätiön hallitus