POHJOIS-SUOMEN TERVEYDENHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

 Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2013

 YLEISTÄ

Pohjois-Suomen terveydenhuollon tukisäätiö on perustettu v. 1997 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston päätöksellä. Säätiön tarkoituksena on terveydenhuollon ja terveystieteellisen tutkimuksen tukeminen ja alan koulutuksen järjestäminen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja, järjestämällä asiantuntijapalveluja sekä toteuttamalla koulutus-tilaisuuksia lähinnä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien ja erityisvastuualueen kunnissa. Säätiö toteuttaa ja koordinoi tutkimustoimintaa sekä koulutusta yhteistyössä yliopistojen, korkeakoulujen sekä muiden oppilaitosten ja tutkimuslaitosten kanssa.

TOIMINTA 2013

Säätiö on maksanut v. 2013 lahjoitusrahastoista apurahoina, lahjoituksina ja avustuksina 268 395 €. Hankeapurahaa säätiö jakoi 100 000 € kolmelle eri hankkeelle.

Säätiön tulot koostuivat pääasiassa lahjoituksista (45 165,33 €) sekä sijoitetun pääoman tuotosta (233 875,35 €). Lisäksi säätiö sai tuloja sairaanhoitopiirissä tehtävästä kaupallisesta tutkimuksesta sekä muusta tutkimuksen ulkopuolisesta rahoituksesta, jota v. 2013 oli 1 137 158,71 €, v. 2012 (1 270 188,84 €). Ulkopuolisen tutkimusrahoituksen määrä on laskenut puoleen viimeisen kuuden vuoden aikana.

Säätiön menot koostuivat pääasiassa hallinnointipalvelujen ostoista sairaanhoitopiiriltä (29 114 €). Kokous- ja muita palkkioita maksettiin 3 425 euroa. Tukisäätiöllä ei tilikaudella ollut vakinaisesti palkattua henkilökuntaa, vaan tarvittavat palvelut hankittiin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä ostopalveluna.

Tukisäätiön kulujäämä tilikaudelta 1.1.-31.12.2013 oli 194 675,91 euroa, joka summa on katettu rahastojen pääomista.

SIJOITUSTOIMINTA

Tukisäätiön sijoitusstrategian mukaisesti säätiön varoja hoitaa kaksi kilpailutettua yritystä, OP-Privat Banking ja Danske Bank Private Banking. Sijoitettu varallisuus oli 31.12.2013 tilanteen mukaan 7 197 276 € (markkina-arvo).

HALLINTO

Säätiön sääntöjen mukaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus nimeää säätiön hallituksen jäsenet valtuustokausittain neljäksi vuodeksi kerrallaan. Säätiön hallituksen jäsenet ovat vaihtuneet toimikaudella 2013. Alkuvuoden hallituksen jäsenet olivat Juha Kukkonen, Esko Valikainen, Jari Latvala, Risto Säkkinen ja Eija Säilynoja. Hallituksen puheenjohtajana on ollut Jari Latvala ja varapuheenjohtajana Risto Säkkinen. 23.9.2013 alkaen hallituksen jäsenet ovat Leena Paasivaara, Jarkko Raatikainen, Kai Pajala, Esko Valikainen ja Risto Säkkinen.

Hallitus kokoontui neljä kertaa.

Säätiön asiamiehenä toimii Aino-Liisa Oukka.

Säätiön tilintarkastajana on ollut tilintarkastusyhteisö Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab. Vastuunalaisina tilintarkastajina ovat olleet Risto Hyvönen JHTT ja Simo Paakkola, JHTT, HTM.

 

Oulussa 28.2.2014

Säätiön hallitus