POHJOIS-SUOMEN TERVEYDENHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2012

YLEISTÄ

Pohjois-Suomen terveydenhuollon tukisäätiö on perustettu v. 1997 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston päätöksellä. Säätiön tarkoituksena on terveydenhuollon ja terveystieteellisen tutkimuksen tukeminen ja alan koulutuksen järjestäminen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja, järjestämällä asiantuntijapalveluja sekä toteuttamalla koulutus-tilaisuuksia lähinnä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien ja erityisvastuualueen kunnissa. Säätiö toteuttaa ja koordinoi tutkimustoimintaa sekä koulutusta yhteistyössä yliopistojen, korkeakoulujen sekä muiden oppilaitosten ja tutkimuslaitosten kanssa.

TOIMINTA 2012

Säätiö on maksanut v. 2012 lahjoitusrahastojen tuotosta apurahoina, lahjoituksina ja avustuksina 270 476 €. Hankeapurahaa säätiö jakoi 95 000 € kolmelle eri hankkeelle.

Säätiön tulot koostuivat pääasiassa lahjoituksista (348 068,96 €) sekä sijoitetun pääoman tuotosta (165 290,45 €). Lisäksi säätiö sai tuloja sairaanhoitopiirissä tehtävästä kaupallisesta tutkimuksesta sekä muusta tutkimuksen ulkopuolisesta rahoituksesta, jota v. 2012 oli 1 270 188,84 €, v. 2011 (1 546 448,89 €).

Säätiön menot koostuivat pääasiassa hallinnointipalvelujen ostoista sairaanhoitopiiriltä (30 525,99 €). Kokous- ja muita palkkioita maksettiin 3 650,00 euroa. Tukisäätiöllä ei tilikaudella ollut vakinaisesti palkattua henkilökuntaa, vaan tarvittavat palvelut hankittiin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä ostopalveluna.

Tukisäätiön tuotto tilikaudelta 1.1.-31.12.2012 oli 45 477 27 euroa, joka summa on lisätty rahastojen pääomaan.

SIJOITUSTOIMINTA

Tukisäätiön sijoitusstrategian mukaisesti säätiön varoja hoitaa kaksi kilpailutettua yritystä, OP-Privat Banking ja Danske Bank Private Banking. Sijoitettu varallisuus oli 31.12.2012 tilanteen mukaan 7 395 564 € (markkina-arvo).

HALLINTO

Säätiön sääntöjen mukaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus nimeää säätiön hallituksen jäsenet valtuustokausittain neljäksi vuodeksi kerrallaan. Säätiön hallituksen jäsenet toimikaudella 2012 olivat Juha Kukkonen, Esko Valikainen, Jari Latvala, Risto Säkkinen ja Eija Säilynoja. Hallituksen puheenjohtajana on ollut Jari Latvala ja varapuheenjohtajana Risto Säkkinen.

Hallitus kokoontui neljä kertaa.

Säätiön asiamiehenä toimii Aino-Liisa Oukka.

Säätiön tilintarkastajana on ollut tilintarkastusyhteisö Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab. Vastuunalaisina tilintarkastajina ovat olleet Risto Hyvönen JHTT ja Simo Paakkola, JHTT, HTM.

 

Oulussa 26.2.2013

Säätiön hallitus