POHJOIS-SUOMEN TERVEYDENHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2011

YLEISTÄ

Pohjois-Suomen terveydenhuollon tukisäätiö on perustettu v. 1997 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston päätöksellä. Säätiön tarkoituksena on terveydenhuollon ja terveystieteellisen tutkimuksen tukeminen ja alan koulutuksen järjestäminen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja, järjestämällä asiantuntijapalveluja sekä toteuttamalla koulutus-tilaisuuksia lähinnä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien ja erityisvastuualueen kunnissa. Säätiö toteuttaa ja koordinoi tutkimustoimintaa sekä koulutusta yhteistyössä yliopistojen, korkeakoulujen sekä muiden oppilaitosten ja tutkimuslaitosten kanssa.

TOIMINTA 2011

Säätiö on maksanut v. 2011 lahjoitusrahastojen tuotosta apurahoina, lahjoituksina ja avustuksina 234 323 €. Hankeapurahaa säätiö jakoi 99 000 € kolmelle eri hankkeelle.

Säätiön tulot koostuivat pääasiassa lahjoituksista (89 632,43 €) sekä sijoitetun pääoman tuotosta (77 092,09 €). Lisäksi säätiö sai tuloja sairaanhoitopiirissä tehtävästä kaupallisesta tutkimuksesta sekä muusta tutkimuksen ulkopuolisesta rahoituksesta, jota v. 2011 oli 1 546 448,89 €, v. 2010 (1 604 222,47 €).

Säätiön menot koostuivat pääasiassa hallinnointipalvelujen ostoista sairaanhoitopiiriltä (31 716,15 €). Kokous- ja muita palkkioita maksettiin 2 342,64 euroa. Tukisäätiöllä ei tilikaudella ollut vakinaisesti palkattua henkilökuntaa, vaan tarvittavat palvelut hankittiin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä ostopalveluna.

Tukisäätiön tuotto tilikaudelta 1.1.-31.12.2011 oli 114 444,41 euroa, joka summa on lisätty rahastojen pääomaan.

SIJOITUSTOIMINTA

Tukisäätiön sijoitusstrategian mukaisesti säätiön varoja hoitaa kaksi kilpailutettua yritystä, OP-Privat Banking ja Sampo Private Banking. Sijoitettu varallisuus oli 31.12.2011 tilanteen mukaan 6 755 110,46 € (markkina-arvo).

HALLINTO

Säätiön sääntöjen mukaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus nimeää säätiön hallituksen jäsenet valtuustokausittain neljäksi vuodeksi kerrallaan. Säätiön hallituksen jäsenet toimikaudella 2011 olivat Juha Kukkonen, Esko Valikainen, Jari Latvala, Risto Säkkinen ja Eija Säilynoja. Hallituksen puheenjohtajana on ollut Jari Latvala ja varapuheenjohtajana Risto Säkkinen.

Hallitus kokoontui kolme kertaa.

Säätiön asiamiehenä toimii Aino-Liisa Oukka.

Säätiön tilintarkastajana toimivat Tapio Raappana, KHT ja Pertti Tarvainen, KHT.

 

Oulussa 27.2.2012

Säätiön hallitus