POHJOIS-SUOMEN TERVEYDENHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2010

YLEISTÄ

Pohjois-Suomen terveydenhuollon tukisäätiö on perustettu v. 1997 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston päätöksellä. Säätiön tarkoituksena on terveydenhuollon ja terveystieteellisen tutkimuksen tukeminen ja alan koulutuksen järjestäminen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja, järjestämällä asiantuntijapalveluja sekä toteuttamalla koulutus-tilaisuuksia lähinnä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien ja erityisvastuualueen kunnissa. Säätiö toteuttaa ja koordinoi tutkimustoimintaa sekä koulutusta yhteistyössä yliopistojen, korkeakoulujen sekä muiden oppilaitosten ja tutkimuslaitosten kanssa.

TOIMINTA 2010

Säätiö jakoi v. 2010 lahjoitusrahastojen tuotosta apurahoina 82 228,84 € sekä lahjoituksina ja avustuksina 27 825,40 €. Hankeapurahaa säätiö jakoi 70 000 € kolmelle eri hankkeelle.

Säätiön tulot koostuivat pääasiassa lahjoituksista (958 378,09 €) sekä sijoitetun pääoman tuotosta (206 764,17 €). Lahjoituksiin sisältyy kaksi testamenttilahjoitusta; Helvi, Signe ja Tyyne Väisäsen testamenttilahjoitus (479 691,33 €) käytettäväksi syövän hoitoon liittyvä tutkimus- ja koulutus-toimintaan ja Orvokki Jacks´n testamentti-lahjoitus (320 335,55 €) käytettäväksi syöpää sairastavien lasten hyväksi. Lisäksi säätiö sai tuloja sairaanhoitopiirissä tehtävästä kaupallisesta tutkimuksesta sekä muusta tutkimuksen ulkopuolisesta rahoituksesta, jota v. 2010 oli 1 604 222,47 €, v. 2009 (2 373 673,01 €).

Säätiön menot koostuivat pääasiassa hallinnointipalvelujen ostoista sairaanhoitopiiriltä (29 604,55 €). Kokous- ja muita palkkioita maksettiin 9 378,90 euroa. Tukisäätiöllä ei tilikaudella ollut vakinaisesti palkattua henkilökuntaa, vaan tarvittavat palvelut hankittiin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä ostopalveluna.

Tukisäätiön tuotto tilikaudelta 1.1.-31.12.2010 oli 702 075,13 euroa, joka summa on lisätty rahastojen pääomaan.

SIJOITUSTOIMINTA

Tukisäätiön sijoitusstrategian mukaisesti säätiön varoja hoitaa kaksi kilpailutettua yritystä, OP-Privat Banking ja Sampo Private Banking. Sijoitettu varallisuus oli 31.12.2010 tilanteen mukaan    7 018 303,72 € (markkina-arvo).

HALLINTO

Säätiön sääntöjen mukaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus nimeää säätiön hallituksen jäsenet valtuustokausittain neljäksi vuodeksi kerrallaan. Säätiön hallituksen jäsenet toimikaudella 2010 olivat Juha Kukkonen, Esko Valikainen, Jari Latvala, Risto Säkkinen ja Eija Säilynoja. Hallituksen puheenjohtajana on ollut Jari Latvala ja varapuheenjohtajana Risto Säkkinen.

Hallitus kokoontui neljä kertaa. Perehdyttiin säätiöiden lainsäädäntöön ja hyvään hallintotapaan.

Säätiön asiamiehenä toimii Aino-Liisa Oukka.

Säätiön tilintarkastajana toimivat Tapio Raappana, KHT ja Pertti Tarvainen, KHT.

 

Oulussa 28.2.2011

Säätiön hallitus