Terttu-säätiöltä 90 000 euroa tutkimustyöhön

Poh­jois-Suo­men ter­vey­den­huol­lon tu­ki­sää­tiö on myön­tä­nyt apu­ra­haa nel­jäl­le tut­ki­mus­hank­keel­le.

Han­kea­pu­ra­ha myön­net­tiin seu­raa­vil­le:

  • LT Sanna Meriläinen: Paksusuolen syöpä 25 000 euroa
  • LT, dosentti Jaana Nevalainen: Raskausmyrkytys 25 000 euroa
  • LT, professori Janne Liisanantti: Anestesia-tietoallas 20 000 euroa
  • FT Vesa Korhonen: Aivojen glymfaattinen puhdistusjärjestelmä 20 000 euroa

Apu­ra­hat myön­tää Tert­tu-sää­tiön hal­li­tus ar­vioi­jien esi­tyk­sen poh­jal­ta. Ha­ke­muk­sia tu­li 26 kpl.

Vuoden kliininen tutkija

Vuo­den klii­ni­sek­si tut­ki­jak­si sää­tiö ni­me­si LT, do­sent­ti, osaston­yli­lää­kä­ri Marja Vääräsmäen. Täl­lä tun­nus­tuk­sel­la Tert­tu-sää­tiö ha­luaa an­taa tun­nus­tus­ta Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä työs­ken­te­le­väl­le toh­to­ri-do­sent­ti­ta­soi­sel­le klii­nik­ko­tut­ki­jal­le, jo­ka oman po­ti­las­työn­sä ohel­la te­kee ak­tii­vi­ses­ti tut­ki­mus­työ­tä, toi­mii in­nos­ta­va­na esi­merk­ki­nä, opet­taa, kan­nus­taa ja tu­kee mui­ta se­kä tut­ki­mus­työs­sä et­tä po­ti­las­työs­sä.
Pal­kin­tos­ti­pen­din suu­ruus 1 000 eu­roa.

Poh­jois-Suo­men ter­vey­den­huol­lon tu­ki­sää­tiön tar­koi­tuk­se­na on ter­veys­tie­teel­li­sen tut­ki­muk­sen tu­ke­mi­nen, ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lu­jen ke­hit­tä­mi­nen ja alan kou­lu­tuk­sen mah­dol­lis­ta­mi­nen. Sää­tiön pe­rus­ti vuon­na 1998 Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin val­tuus­to.

Lisätietoja:

Juha Korpelainen,
säätiön asiamies,
0400-834541